Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Transversale projectassistent(e) m/v/x

Referentie: 40000163

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Ga de uitdaging aan als transversale projectassistent en werk mee aan de stadstransformatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Beheer een breed scala aan projecten, van de aankoop van onroerende goederen tot de budgettaire opvolging, en draag actief bij aan het vormgeven van onze toekomstige stedelijke omgeving.

 Brussel Synergie werft 1 transversale projectassistent (m/v/x) voor de directie Patrimonium aan.

 Dit betreft een contract bepaalde duur tot en met 31 december 2031.

Je takenpakket

De in te vullen betrekking is die van transversale projectassistent(e) bij de dienst Facilities, meer bepaald in het kader van Stadsvernieuwingscontract 7.

 In die hoedanigheid zal je bijdragen aan:

 • de verbetering van de openbare ruimtes;
 • de bouw van woningen en buurtinfrastructuur;
 • de verbetering van de milieukwaliteit;
 • de economische heropleving.

 Meer concreet zijn je belangrijkste activiteiten in verband met de functie de volgende:

 •  Je staat de projectbeheerder bij in het beheer van de projecten, met andere woorden:
  • Je dient subsidiedossiers in;
  • Je houdt de financiële gegevens van de programma’s up-to-date;
  • Je geeft informatie door over de evolutie van de ondernomen acties;
  • Je neemt deel aan de opvolgingscomités van de programma’s;
  • Je organiseert vergaderingen met de verschillende actoren die betrokken zijn bij de projecten.
 • Je draagt bij tot de correcte en regelmatige toepassing van de plannings-, beheers-, controle- en evaluatie-instrumenten;
 • Je geeft duidelijke, precieze, proportionele en aangepaste instructies (indien nodig), aanwijzingen en/of toelichtingen in verband met de uit te voeren taak;
 • Je identificeert en signaleert problemen en je stelt oplossingen voor;
 • Je voert de administratieve taken uit die verbonden zijn aan je functie en aan de organisatie van je werk;
 • Je beheert de informatie en documenten die nodig zijn om de functie uit te oefenen;

 Nog concreter draag je bij aan twee fundamentele pijlers:

 1) Aan de procedures voor de AANKOOP en HUUR van onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de projecten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het SVC7:

 •  Vastgoedprospectie met het oog op aankopen: de behoeften analyseren en rekening houden met de vastgoedcontext en het beschikbare budget om aan de behoeften tegemoet te komen. Dat houdt in dat je samenwerkt in een multidisciplinair team om de behoeften en hun compatibiliteit met het voorgestelde goed na te gaan, een aankoopstrategie op te stellen, vastgoed te bezoeken, opties met vergelijkende elementen voor te stellen, ramingen uit te voeren, te onderhandelen over de goederen, banden op te bouwen met de “klanten”, aankoopprocedures te starten in overleg met de verantwoordelijken, en interne nota’s en nota’s aan de regering op te stellen;
 • Vastgoedprospectie met het oog op huren: de behoeften analyseren, rekening houden met de vastgoedcontext en het beschikbare budget om aan de behoeften tegemoet te komen, de behoeften nagaan alsook hun compatibiliteit met het voorgestelde goed, vastgoed bezoeken, ramingen uitvoeren, onderhandelen over de goederen, banden opbouwen met de “klanten”, huurprocedures starten in overleg met de verantwoordelijken, en interne nota’s en nota’s aan de regering opstellen.

2) Aan de BUDGETTAIRE opvolging:

 • Je bent de SVC-begrotingsreferent van de directie voor de cel Begroting. Je volgt, samen met de begrotingsreferenten van de dienst Facilities en van de directie Stadsvernieuwing, de begrotingsartikelen (BA’s) en de vastleggingen en vereffeningen op met het oog op de verwezenlijking van de projecten (de begrotingsvoorstellen van de pool opnemen in de begroting FAC) en op de tijdige doorvoering van de noodzakelijke begrotingsaanpassingen. Dat houdt in dat je op gezette tijden een stand van zaken moet geven aan de stafdienst van de directie.
 • Als begrotingsreferent van de directie ben je dus de contactpersoon voor de directie Stadsvernieuwing van Urban, waarmee je nauw samenwerkt. In die hoedanigheid ben je verantwoordelijk voor het verzamelen van alle administratieve documenten en financiële bewijsstukken en het opsturen ervan naar urban.brussels /directie Stadsvernieuwing.
 • Je controleert alle gemeentelijke en gewestbelastingen om ze te valideren of indien nodig aan te vechten.

 Jouw taak is de programmacoördinator te helpen met de administratieve, juridische, fiscale en financiële aspecten van de projecten. Samen met hem sta je garant voor de voortgang en de voltooiing van de projecten die geleid worden door de dienst Facilities, binnen de opgelegde termijnen en met inachtneming van de regelgeving en de toegekende budgetten.                                                         

Contactpersonen

Info procedure: Maria VANDER MEEREN - mvandermeeren@gob.brussels

Info functie: Marie DEWULF - madewulf@sprb.brussels 

Je werkgever

Directie Facilities waarvoor je zal aangeworven worden maakt deel uit van Brussel Synergie één van de 8 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

 Brussel Synergie (BS) omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Brussel Synergie staat dus garant voor de beheersing en de algemene samenhang van de werking en het optreden van de GOB.

 De dienst Facilities zorgt voor het beheer van het onroerende patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook voor het beheer van de administratieve gebouwen en de coördinatie van de diensten met het oog op de goede werking van de regeringsdiensten en meer bepaald van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Er werken ongeveer 150 mensen.

De belangrijkste opdracht van de directie Onroerend Patrimonium is het juridisch-administratieve en technische beheer van de onroerende eigendommen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, gebruiksovereenkomsten, bouw, renovatie): dit omvat alle vastgoedoperaties en de uitvoering van architectuurprojecten, maar de directie komt op vraag van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ook tussen om architectuurprojecten uit te voeren voor derden.

 De in te vullen functie is die van projectcoördinator van een stadsvernieuwingscontract (SVC) bij de dienst Facilities.

 De directie Onroerend Patrimonium van de dienst Facilities voert stadsvernieuwingsprojecten uit over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (duurzame wijkcontracten, grootstedenbeleid, EFRO, …).

 De dienst Facilities is betrokken bij Stadsvernieuwingscontract 7 dat betrekking heeft op de omgeving van het Zuidstation.

 Voor meer info over het SVC: https://wijken.brussels/2/ en http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-7

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, mogelijkheid tot 3 telewerkdagen per week;
 • verscheidene vormingsmogelijkheden op maat; zowel ter plaatse als via e-learning alsook een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers;
 • loopbaanbegeleiding: competentiebalansen, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit,etc;
 • een sportzaal, stoelmassages;
 • een cafetaria die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • hospitalisatieverzekering;
 • diverse bedrijfsevenementen;
 • een eigen crèche;
 • een milieubewuste werkgever ;
 • een duurzame werkplek ;
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement;
 • het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn) 100% terugbetaald;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,35€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Een aansluitingsvergoeding van 20€/maand (minimum 1 dag telewerken per maand) + een kantoorvergoeding van 30€/maand (minimum 4 dagen telewerken per maand);
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);

Je profiel

Diploma[2]

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur

Technische competenties/kennis

 • Je hebt basiskennis van boekhouding en fiscaliteit in de vastgoedsector;
 • Je hebt basiskennis van het beleid inzake stedelijke herwaardering (6 oktober 2016 - ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en 23 maart 2017 - besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stadsvernieuwingscontracten).

Functionele competenties[3]

 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit;
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten;
 • Je zet je in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.
 • -Je hebt ervaring met of kennis van fiscaal recht OF vastgoedrecht.

Onze waarden

 • Respect: waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving 
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen 
 • Uitmuntendheid : zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren 
 • Integriteit: zorgen voor de naleving van de wetten en regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid 
 • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen

Wij bieden

Arbeidsovereenkomst: Contract bepaalde duur tot en met 31/12/2031.

Weddeschaal: B1

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : B1 : 2.799,08 €

 Benieuwd naar de salarissen die van toepassing zijn in het Brussels openbaar ambt? Je vindt alle detail hier en je kan ook een schatting maken via de loonsimulator.

Procedure[1]

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór 26/04/2024 om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) te bezorgen via onze website: https://overheidsdienst.brussels/jobs-nl/

 Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40000163 vermeldt.

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • Indien we meer dan 10 kandidaturen hebben ontvangen, zullen alle kandidaten dienen deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test.
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische test, die als doel heeft de specifieke competenties en kennis van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%.
 • Enkele dagen voor je sollicitatiegesprek zal je ook uitgenodigd worden voor een persoonlijkheidstest. Die test is verplicht en zal ter ondersteuning gebruikt worden tijdens het sollicitatiegesprek.
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 • Het selectiegesprek en alle onderdelen van de selectieprocedure gaan door in de taalrol de vacature.

De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen.

 De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

 Aarzel niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en zo op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures bij de GOB: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/mailinglist/

[1] Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

[1] Nog niet geïndexeerd - huidige index x 2,0399

[2] Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, omdat het verkrijgen van het attest verschillende weken in beslag neemt.

Indien je je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands: Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven. https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/

Je kan onder voorbehoud deelnemen aan de selectie als je nog niet in bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het moment van het aanwervingsvoorstel moet je wel over die documenten beschikken. Zo niet, zal de job voorgesteld worden aan de volgende in de rangschikking

[3] De competenties in het vet en de motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en wegen bijgevolg meer door in het eindresultaat.

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.