Service Public Régional de Bruxelles

Jurist/Juriste rehabilitatie leegstaande woningen (m/v/x) - via intraregionale en externe mobiliteit

Référence: 40000407

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.

Kan juridische materie over leegstaande woningen jou boeien?

Blijf je graag up to date over de evolutie in de wetgeving inzake huisvesting?

Brussel Huisvesting werft 1 jurist/juriste rehabilitatie leegstaande woningen (m/v/x) aan.

Je zal deel uitmaken van een team van 8 personen.

Je takenpakket

Als jurist/juriste bij de cel rehabilitatie bij de directie huurtoelagen en leegstaande woningen ben je verantwoordelijk voor de juridische aspecten bij de dossierverwerking van de cel en meer specifiek het openbaar beheersrecht, de vordering tot staking en de administratieve boete. Je biedt ook ondersteuning aan de openbare vastgoedoperatoren die deze acties uitvoeren.

Je komt terecht in een team dat uit 8 personen bestaat (juristen, architecten, werfleiders en administratieve medewerkers) en belast is met de volgende taken:

 • Centraliseren van de identificatie van leegstaande woningen waarvoor specifieke acties kunnen worden ondernomen om ze opnieuw te laten bewonen.
 • Ondersteuning en begeleiding bieden aan de openbare vastgoedoperatoren (gemeenten, OCMW's, SVK’s, enz.) in de uitvoering van deze acties om leegstaande woningen weer op de vastgoedmarkt te brengen.
 • Diezelfde acties op gewestelijke schaal opzetten om een einde te maken aan de leegstand van een woning.
 • Samenwerken met het team dat verantwoordelijk is voor de procedure van de administratieve boete die voor leegstand van toepassing is;

Concreet zal je de volgende opdrachten vervullen:

 • Je geeft advies aan openbare vastgoedoperatoren en je biedt begeleiding met betrekking tot dwangmaatregelen ter bestrijding van leegstaande woningen;
 • Je onderneemt acties met betrekking tot het openbaar beheersrecht en vorderingen tot staking en je volgt deze op;
 • Je adviseert de beheerders van openstaande dossiers (administratieve boetes) en je staat hen bij door na te gaan of de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen worden nageleefd;
 • Je stelt procedures en toolfiches op in overeenstemming met de regelgeving;
 • Je blijft op de hoogte van de evolutie van de wetgeving, de materie en/of de technieken in verband met de functie;
 • Je draagt kennis inzake leegstaande woningen over die nuttig is voor de uitoefening van de functies binnen de cel;
 • Je doet de nodige aanpassingen in functie van nieuwe regelgevingen en ontwikkelingen van de wet;
 • Je stelt verslagen en nota’s op;
 • Je zorgt voor het administratieve beheer van overheidsopdrachten overeenkomstig de geldende regelgeving.

Je werkgever

De directie huurtoelagen en leegstaande woningen waarvoor je zal aangeworven worden maakt deel uit van Brussel Huisvesting, één van de 8 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

 Brussel Huisvesting (BH) heeft als doel iedereen toegang te bieden tot kwaliteitsvolle huisvesting. Brussel huisvesting wil een hefboom zijn voor een duurzaam en vooruitstrevend huisvestingsbeleid, in samenwerking met alle belanghebbenden.

 Meer info op https://huisvesting.brussels/.

 Binnen het bestuur Brussel Huisvesting streeft de  directie huurtoelagen en leegstaande woningen ernaar de leefomstandigheden van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet te verbeteren via volgende activiteiten:

 • Ondersteuning voor de beslissingen van de Gewestregering betreffende de uitvoering van haar huisvestingsbeleid.;
 • Toekennen van toelagen aan privépersonen onder bepaalde voorwaarden;
 • Opsporen en bestrijden van leegstaande woningen op basis van klachten van de gemeenten of van erkende verenigingen. 

 Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen, via volgende activiteiten:

 • Ondersteuning voor de beslissingen van de Gewestregering betreffende de uitvoering van haar huisvestingsbeleid;
 • Toekennen van toelagen aan privépersonen onder bepaalde voorwaarden;
 • Opsporen en bestrijden van leegstaande woningen op basis van klachten van de gemeenten of erkende verenigingen;
 • Allerlei doelgroepen informeren;
 • Sommige huisvestingsactoren subsidiëren;
 • Borg staan voor de naleving van de normen die zijn vastgelegd in de Brusselse Huisvestingscode.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, mogelijkheid tot 3 telewerkdagen per week;
 • verscheidene vormingsmogelijkheden op maat; zowel ter plaatse als via e-learning alsook een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers;
 • loopbaanbegeleiding:  competentiebalansen, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit,etc;
 • een sportzaal, stoelmassages;
 • een cafetaria die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • hospitalisatieverzekering;
 • diverse bedrijfsevenementen;
 • een eigen crèche;
 • een milieubewuste werkgever ;
 • een duurzame werkplek ;
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement;
 • het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn) 100% terugbetaald;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,25€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Een aansluitingsvergoeding van 20€/maand (minimum 1 dag telewerken per maand) + een kantoorvergoeding van 30€/maand (minimum 4 dagen telewerken per maand);
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);

Je profiel

Graad

Alleen de personeelsleden die titularis zijn van de graad van Attaché (niveau A) én in het bezit zijn van het hieronder vermelde diploma komen in aanmerking om voor deze betrekking te kunnen solliciteren.

Diploma

 • diploma van licentiaat/master of doctor in de rechten, afgeleverd door een Belgische universiteit na een studie van minstens vijf jaar.
 • je kunt ook deelnemen als je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald en van een van de Gemeenschappen een diploma hebt ontvangen dat gelijkgesteld wordt met het generieke niveau van master. Dat gelijkgestelde diploma moet echter duidelijk vermelden dat deze generieke graad van master werd afgeleverd op basis van een diploma in de rechten in een onderwijsinstelling van universitair niveau of gelijkwaardig.  Voor de houders van een geldig gelijkgesteld generiek diploma is een specifieke ervaring vereist: een beroepservaring van twee jaar in een juridische functie op het gebied van het Belgische recht.

 Je kunt onder voorbehoud deelnemen aan de selectieprocedure als:

 • je je diploma in het buitenland behaald hebt en nog niet beschikt over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of Franse Gemeenschap). Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, want het verkrijgen van het attest neemt verschillende weken in beslag.
 • je je diploma behaald hebt in een andere taal dan het Frans. Je moet dan je kennis van de Franse taal aantonen door middel van een taalcertificaat artikel 7 van Selor.
 • op het ogenblik dat de betrekking je wordt aangeboden, moet je in het bezit zijn van deze documenten. Anders zal de betrekking aangeboden worden aan de volgende kandidaat in de rangschikking.

Technische competenties

 • Je drukt je schriftelijk uit op een duidelijke en begrijpelijke manier.

Functionele competenties[2]

 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.

 De competentie in het vet en de motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en wegen bijgevolg meer door in het eindresultaat.

Niet vereist, wel een troef

Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Onze waarden

 • Respect: waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen
 • Uitmuntendheid : zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren
 • Integriteit: zorgen voor de naleving van de wetten en regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid
 • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen

Wij bieden

Weddeschaal: A1

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 3.797,98 €

Procedure[3]

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

-        Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;

-        Brussels Instituut voor Milieubeheer;

-        Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;

-        Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

-        Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);

-        Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

-        Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);

-        Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;

-        De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

-        Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;

-        Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,

-        Brussel Openbaar Ambt;

-        Brussel Stedenbouw en Erfgoed;

-        Brussels Planningsbureau,

-        Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Externe Mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

-        de federale overheid,

-        de Gemeenschappen,

-        de andere gewesten,

-        de Franse Gemeenschapscommissie,

-        de Vlaamse Gemeenschapscommissie,

-        de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

-        de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

-        naam

-        voorna(a)m(en)

-        benoemingsdatum

-        administratieve toestand

-        de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : mobiliteitvantalenten@gob.brussels ter attentie van mevrouw Julie Fiszman, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Sint Lazarusplein, 1035 Brussel, ten laatste op 29 januari 2023 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40000407

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door proeven.

Info procedure

Ekram el Azzouzi -  mobiliteitvantalenten@gob.brussels

Info functie

Olivier De Crem - odecrem@gob.brussels

Aarzel niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en zo op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures bij de GOB: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/mailinglist/

[1] Nog niet geïndexeerd - huidige index x 1,9999

[2] De competenties in het vet en de motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en wegen bijgevolg meer door in het eindresultaat.

[3] Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.