Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Adjunct(e) C1 - Administratief assistent(e) m/v/x

Referentie: 40000456

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Beschrijving van de functie

Je zal terechtkomen in de stafdienst van de directeur-generaal van Brussel Mobiliteit en je zal het secretariaat van de directie waarnemen. De stafdienst telt momenteel 29 personen.

Je zal de volgende opdrachten vervullen:

 • Je beheert de binnenkomende en uitgaande post, evenals alle documenten bestemd voor de directeur-generaal van Brussel Mobiliteit (ontvangst, registratie, klassering, ...);
 • Je stelt courante briefwisseling op en volgt deze op basis van de gegeven instructies. Je verzorgt de lay-out van documenten (Word) en voert gegevens in (Excel);
 • Je organiseert de agenda van de directeur-generaal en voert bepaalde logistieke taken uit in verband met de deelname van de DG aan vergaderingen, zoals de nodige dossiers en documenten voorbereiden, vergaderzalen reserveren, dranken bestellen indien nodig, ...;
 • Je onthaalt bezoekers en beantwoordt de telefoon. Je beantwoordt algemene vragen om informatie;
 • Je klasseert en archiveert documentatie in verband met de opdrachten van Brussel Mobiliteit.
 • Je beheert de stock met bureaubenodigdheden van het team opdat iedereen over het nodige materiaal beschikt.

Situering binnen de organisatie

Brussel Mobiliteit is een van de zes besturen van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst. Het vervult opdrachten die essentieel zijn voor de levenskwaliteit en de duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De stafdienst van de directeur-generaal ontwikkelt een strategische sturing van Brussel Mobiliteit en beoogt daarbij een versterking van de transversaliteit, de coherentie en de cohesie van het bestuur. Voorts streeft de stafdienst ernaar de impact van Brussel Mobiliteit op zijn personeel, op de politiek en de burger te verhogen via de ontwikkeling van een positief imago. Ten slotte verzekert ze een doeltreffend, flexibel en menselijk human resourcesbeleid.

Je profiel

Je hebt je hoger middelbaar onderwijs afgemaakt.

Functionele vaardigheden

 • Je drukt je schriftelijk en mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit en rapporteert gegevens op een correcte manier;
 • Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren;
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van en speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties;
 • Je handelt op integere wijze, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Motivatie wordt bijzonder belangrijk geacht voor de functie en weegt zwaarder door in de eindscore.

Troef

Kennis van de tweede taal vormt een troef, want je zult in een tweetalige omgeving werken.

Procedure

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke toelatingsvoorwaarden (zie hieronder). Als je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Toelatingsvoorwaarden

 • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of een van de volgende instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
 • Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel);
 • Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH);
 • Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
 • Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris);
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
 • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
 • Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
 • Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;
 • Talent Brussels:
 • Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
 • Brussels Planningsbureau;
 • Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 • Je bent statutair ambtenaar van rang C1;
 • Je bevindt je in dienstactiviteit;
 • Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit;
 • Je hebt bij je laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".
 • Externe mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor ministeries en instellingen van openbaar nut van:

 • de federale overheid,
 • de gemeenschappen,
 • de andere gewesten,
 • de Franse Gemeenschapscommissie,
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
 • de instellingen van openbaar nut die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet opgenomen zijn in de bovenstaande lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 • Je bent statutair ambtenaar van rang C1;
 • Je hebt bij je laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Je kandidatuur moet (verplicht) bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van je meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

 • naam,
 • voornaam/voornamen,
 • benoemingsdatum
 • administratieve toestand,
 • de precieze gegevens van je huidige overheidsdienst/administratie.

Je dient je kandidatuur in per e-mail op volgend adres: msamson@gob.brussels, ter attentie van de heer G. VAN DEN EEDE, adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel, ten laatste op 21 oktober 2020 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40000456.
Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.
Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Info procedure: Myriam Samson: 02/800 36 78 (msamson@gob.brussels)
Info functie: Viviane Dehovre: 02/204 29 26 (vdehovre@gob.brussels)

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.