Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

2 A2 RD – Expert interne audit/controle (m/v/x)

Referentie: 40002084

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Beschrijving van de functie:


Om het team van de directie Interne Audit te versterken en om te komen tot een personeelsbestand van één directeur en vier interne auditoren werven we twee auditoren (m/v/x) aan. Je werkt nauw samen met de andere interne auditoren en je hiërarchische meerdere aan de uitbreiding van de interne auditactiviteiten bij de GOB en aan de uitvoering van de door het Auditcomité gevalideerde auditopdrachten. Je functie omvat zowel aspecten die verband houden met technische expertise en beheer van technische dossiers als administratieve aspecten.
Om de werking van de organisatie te helpen verbeteren, zal je verzekerings- en adviesopdrachten uitvoeren op het gebied van governance, risicomanagement en controle ten behoeve van de diensten van de Overheidsdienst met inachtneming van de beroepsnormen en de deontologische voorschriften van het IIA. Je zal ook opleidingen verstrekken aan de personeelsleden van de GOB of deelnemen aan workshops over risicobeheer, interne controle of goed bestuur.

Je opdrachten:
- op basis van een risicoanalyse een auditplan helpen opstellen;
- verzekerings- en adviesopdrachten uitvoeren;
- de aanbevelingen opvolgen;
- meewerken aan het kwaliteitsprogramma, aan de implementering en ontwikkeling van procedures en tools binnen de directie;
- bijdragen en deelnemen aan het Auditcomité;
- het operationele plan van de directie helpen opstellen;
- vragen van diverse klanten behandelen (beheerdiensten, Rekenhof, ministeriële kabinetten, Directieraad, ...) en raadgevingen en deskundig advies formuleren;
- je expertise op het gebied van interne audit ten dienste stellen van de personeelsleden van de directie;
- desgevallend de directie vertegenwoordigen bij aangelegenheden die haar aanbelangen;
- bijdragen aan de goede werking van de directie en aan de toepassing van de waarden die bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van kracht zijn door ervoor te zorgen dat je de doelstellingen bereikt die je door je meerderen toegewezen zijn.

Plaats in de organisatie


De interne audit is een onafhankelijke en objectieve dienst die de GOB zekerheid biedt aangaande de mate van beheersing van zijn operationele activiteiten, die de GOB advies verstrekt om deze te verbeteren en die bijdraagt aan het creëren van een meerwaarde. Hij helpt de GOB zijn doelstellingen te behalen door aan de hand van een systematische en methodische benadering zijn processen inzake risicobeheer, controle en corporate governance te evalueren en door voorstellen te formuleren om deze processen doeltreffender te maken. De directie werd opgericht bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 april 2003 tot organisatie van de interne audit in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de interne audit administratief ressorteert onder de secretaris-generaal en de adjunct-secretaris-generaal van de GOB en functioneel onder het auditcomité, in overeenstemming met de beroepsnormen.

Het wettelijke kader van de interne audit wordt gevormd door de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, die voorziet in de organisatie van een interne auditfunctie bij de diensten van de regering en van de gewestelijke autonome instellingen. Daartoe bepaalt het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BBHR) van 11 april 2003 tot organisatie van de interne audit in het MBHG de opdrachten en verantwoordelijkheden van de directie Interne Audit binnen de GOB. Dit besluit voorziet eveneens in de oprichting van een Auditcomité. Dit comité is grotendeels samengesteld uit onafhankelijke deskundigen en leden van de regering, evenals uit vertegenwoordigers van de GOB in de hoedanigheid van waarnemer. Het Auditcomité evalueert meer bepaald de werkzaamheden van de directie Interne Audit door de kwaliteit en de relevantie van de auditverslagen te onderzoeken. Daarnaast formuleert het Auditcomité adviezen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over het interne controlesysteem.
De doelstellingen en de verantwoordelijkheden van de interne audit zijn opgenomen in een audithandvest.

Kennis


Je beschikt over een zeer goede kennis van de interne audit en de interne controle

Functionele vaardigheden


- Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
- Je spant je in en je toont de wil en de ambitie om resultaten te bereiken en je draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

Een goede motivatie is ook belangrijk voor de functie en zal zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.


Troeven


- Een masterdiploma in de richtingen economische wetenschappen, handelswetenschappen, rechten of interne audit vormt een troef.
- Je zult in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans vormt dus ook een troef.

Wij bieden je


Weddeschaal: A220
Beginwedde (maandelijkse bruto basiswedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 4.935,36

Deze betrekking behoort tot de categorie van de bijkomende en specifieke opdrachten (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27/03/2014), waarvoor een specifieke geldelijke loopbaan geldt. Dergelijke betrekkingen geven evenwel geen recht op interne mobiliteit binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Bijkomende voordelen:
- 35 verlofdagen per jaar
- telewerk
- Maaltijdcheques (€ 8 per gewerkte dag)
- opleidingspakket voor nieuwkomers
- desgewenst gratis MIVB-abonnement
- integrale terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (DE LIJN - TEC)
- fietspremie: € 0,24/km
- mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
- … bekijk al onze voordelen op https://overheidsdienst.brussels/jobs/!
Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.
Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Procedure


Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór 16 oktober 2019 om middernacht je curriculum vitae en motivatiebrief te bezorgen (opgesteld in het Nederlands):
via onze website: https://overheidsdienst.brussels/jobs/
of met de post naar het volgende adres: GOB, Directie Human Resources, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.

De procedure verloopt als volgt:
- Er vindt een preselectie plaats op basis van de deelnemingsvoorwaarden voor deze vacature (ervaring, diploma);
- De kandidaten die door de preselectie zijn geraakt, zullen worden uitgenodigd voor een anonieme computertest;
- De 10 hoogst gerangschikte kandidaten die het best scoren op deze test (minstens 50/100) zullen worden uitgenodigd voor een STAR-selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) om de specifieke competenties voor deze functie te beoordelen. Dit gesprek zal tijdens de kantooruren plaatsvinden;
- Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%.
- Als geen enkele laureaat geselecteerd wordt bij deze procedure, zullen de 10 eerstvolgend gerangschikte kandidaten van de anonieme computertest uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek;
Je wordt per e-mail uitgenodigd. Gelieve in je kandidaatstelling een geldig e-mailadres te vermelden en het regelmatig te raadplegen.
De gekozen kandidaat zal verzocht worden zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Bij ex aequo zal voorrang gegeven worden aan de persoon die op het onderdeel 'motivatie' de meeste punten scoort.
Deze betrekking staat open voor beide taalrollen (Frans: 40003385 en Nederlands: 40002084). De kandidaat met de hoogste score zal geselecteerd worden voor deze betrekking. Het is dus mogelijk dat je als eerste gerangschikt bent voor de Franse selectie, maar dat de betrekking wordt toegewezen aan een kandidaat van de andere taalrol als die een hogere score heeft behaald.

Om een vlotte behandeling van je kandidatuur te garanderen, moet je VERPLICHT DE FUNCTIECODE 40002084 VERMELDEN.

Info functie : Bart De Bondt (Tél.: 02/800 36 07 / E-mail: bdebondt@sprb.brussels)  

Info procedure : Ekram El Azzouzi (Tél.: 02/800 34 27  / E-mail: eelazzouzi@sprb.brussels) 

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.