Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Architect (m/v/x)

Referentie: 40003505

Kwalificatie vereist : Master of Licentiaat
Solliciteren tot : 07/11/2021

Solliciteren

Beschrijving van de functie

Als architect (m/v/x) werk je samen met de sturings- en coördinatiecel van het Noodplan voor Huisvesting (NPH) aan de opvolging en de voortgang ervan.

Concreet zijn dit je taken:

-Je volgt meerdere acties/maatregelen van het Noodplan voor Huisvesting op.

-Je staat rechtstreeks in contact met de Besturen die voor het NPH acties/maatregelen moeten implementeren.

-Je zorgt onder meer voor de opvolging van overheids- en privévastgoedprojecten voor sociale doeleinden. Deze projecten kunnen zowel aankopen op de privémarkt omvatten, als eigen ontwikkelingen van een van de gewestelijke actoren of van een gemeente op dat gebied, renovaties van bestaande woningen of aanpassingen van gebouwen tot woongelegenheden.

-Jouw opvolging moet ervoor zorgen dat deze projecten gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd. Om dat te doen, zorg je voor de coördinatie van de communicatie tussen de verschillende betrokken actoren. Daarvoor zul je je onderhandelingscapaciteiten moeten aanwenden. Je stelt oplossingen voor om zaken eventueel te deblokkeren voor een goede ontwikkeling van deze projecten.

- Je bekijkt de haalbaarheidsstudies van projecten van de actoren, formuleert opbouwende kritiek en hebt aandacht voor de goede administratieve en procedurele voortgang van de dossiers die daaruit voortvloeien.

- Je helpt bij de analyse van de door de inschrijvers in het kader van overheidsopdrachten ingediende offertes en neemt deel aan eventuele wedstrijden en Adviescomités.

-Je identificeert terugkerende problemen bij de uitvoering van acties/maatregelen van het NPH die je opvolgt, en je denkt oplossingsgericht.

Je voert je taken uit in teamverband, met ondersteuning van de coördinatoren van de coördinatiecel van het Noodplan voor Huisvesting.

Situering binnen de organisatie

De coördinatiecel van het Noodplan voor Huisvesting maakt deel uit van het bestuur Brussel Synergie bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

De coördinatiecel van het Noodplan voor Huisvesting zal zijn samengesteld uit een team van 8 personen die een grondige kennis hebben van de huisvestingssector en die gemotiveerd worden door de grote uitdagingen ervan. Dit team houdt zich bezig met het effectief concretiseren van acties door de contacten tussen de verschillende actoren, de coördinatie van projecten en een snellere besluitvorming te vergemakkelijken.

Zonder de plaats in te nemen van de institutionele spelers of verenigingen die op dat vlak reeds actief zijn, zorgt de cel voor een concrete en aan hun behoeften aangepaste ondersteuning om de uitvoering van hun respectieve opdrachten te vergemakkelijken.

Uw profiel

Deelnemingsvoorwaarden

OF

Je bezit een van de volgende diploma's ZONDER vereiste ervaring:

 • Basisdiploma van de tweede cyclus als architect / Masterdiploma architect afgeleverd door een Belgische universiteit of hogeschool na minstens 5 studiejaren
 • Basisdiploma van de tweede cyclus als burgerlijk ingenieur - architect / Masterdiploma burgerlijk ingenieur - architect afgeleverd door een Belgische universiteit na minstens 5 studiejaren

OF

Je bezit een van de volgende generieke diploma's MET vereiste ervaring (zie hieronder)

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

EN

Je beschikt over een professionele ervaring van minstens drie jaar in het beheren van huisvestingsprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarbij je minstens één van de twee volgende taken hebt uitgevoerd:

-je hebt deelgenomen aan vastgoedprojecten van de overheid of in partnership privé-overheid, of die projecten opgevolgd (bv. BGHM, City-Dev, Grondregieën, OCMW, enz.)

-je hebt gewerkt aan projecten in verband met de verschillende instrumenten van ruimtelijke ordening of hebt deze opgevolgd (bv. RPA, GBP, GewOP, BBP).

Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, omdat het verkrijgen van het attest verschillende weken in beslag neemt.

Als je je diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je je kennis van het Nederlands aantonen door middel van een taalcertificaat artikel 7 van Selor.

Je kunt onder voorbehoud aan de selectie deelnemen als je nog niet in het bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het ogenblik dat de betrekking je wordt aangeboden, moet je in het bezit zijn van deze documenten, anders zal de betrekking aangeboden worden aan de volgende kandidaat in de rangschikking.

Waar moet je op letten?

Vervolledig het cv in de taal van de functie waarvoor je je kandidaat stelt. Geef een uiterst nauwkeurige beschrijving van je werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve screening van de cv's.

Functionele vaardigheden

 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise.
 • Je bevordert de groepsgeest  door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's
Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt dan ook zwaarder door in de eindscore.

Troef

Je zal in een meertalige omgeving werken. Kennis van de tweede landstaal vormt een troef.

Wij bieden je

Contract van bepaalde duur (maximum 3 jaar vanaf je indiensttreding).

Weddeschaal: A101

Beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 3.372,39

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken[1]
 • hospitalisatieverzekering
 • cafetaria's die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages...
 • een eigen crèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement
 • volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (DE LIJN - TEC)
 • fietspremie: € 0,24/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

Daarnaast geniet je van verschillende opleidingsmogelijkheden, waaronder een pakket voor nieuwkomers, competentiebalansen, op maat gemaakte opleidingstrajecten, loopbaancoaching, enz.

… bekijk al onze voordelen op https://overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedurehttps://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

[1] Telewerk is alleen mogelijk als je aanvraag goedgekeurd wordt door je verantwoordelijke(n).

Procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, vragen we jou ons vóór 07 november 2021 om middernacht je curriculum vitae en motivatiebrief te bezorgen (opgesteld in het Nederlands):

via onze website: https://overheidsdienst.brussels/jobs/              

of met de post naar het volgende adres: GOB, Directie Human Resources, Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel.

De procedure verloopt als volgt:

- Er vindt een preselectie plaats op basis van de deelnemingsvoorwaarden voor deze vacature (diploma, ervaring);

- De kandidaten die door de preselectie zijn geraakt, zullen worden uitgenodigd voor een anonieme computertest;

- De 10 hoogst gerangschikte kandidaten die het best scoren op deze test (minstens 50/100) zullen worden uitgenodigd voor een STAR-selectiegesprek om de specifieke competenties en kennis voor deze functie te beoordelen. Dit gesprek zal tijdens de kantooruren plaatsvinden;

- Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%. 

- Als geen enkele laureaat geselecteerd wordt bij deze procedure, zullen de 10 eerstvolgend gerangschikte kandidaten van de anonieme computertest uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek;

Je wordt per e-mail uitgenodigd. Vermeld in je kandidaatstelling een geldig e-mailadres en raadpleeg regelmatig je mailbox.

Wegens de COVID-19-maatregelen heeft de GOB uitzonderlijk besloten dat de mondelinge proeven de komende weken virtueel kunnen worden afgenomen, via de Teams-applicatie (let op: dit zullen videogesprekken zijn, dus een webcam is vereist).

De gekozen kandidaat zal verzocht worden zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Bij ex aequo zal voorrang gegeven worden aan de persoon die op het onderdeel 'motivatie' de meeste punten scoort. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Om een vlotte behandeling van je kandidatuur te garanderen, moet je VERPLICHT DE FUNCTIECODE 40003505 VERMELDEN.

Info procedure : Eva De Man - Tel : 02/ 800 36 77/ Mail: edeman@gob.brussels

Info functie : Muriel Vanderghinst (murielvanderghinst@gmail.com - 0474 57 05 75)