Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Directeur/directrice-generaal (A5) (m/v/x) - Brussel Financiën & Begroting

Referentie: MandaatBFB

Kwalificatie vereist : Zie voorwaarden in de functiebeschrijving
Solliciteren tot : 24/05/2021

Beschrijving van de functie

Brussel Financiën & Begroting is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 (houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel). Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de hierna beschreven betrekking vacant en gaat ze over tot de publieke oproep tot kandidaatstelling voor deze betrekking. De in te vullen betrekking is de volgende:
- directeur/directrice-generaal (A5) bij Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Financiën & Begroting
Overeenkomstig artikel 454 van voornoemd besluit zal de mandaathouder worden aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) is de instelling die instaat voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de Brusselse regering, met als prioriteit het leveren van een optimale dienst aan de burgers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De GOB heeft als opdracht om:
* De economische ontwikkeling en het creëren van banen te bevorderen
* De openbare ruimte in te richten en de uitrustingen inzake mobiliteit en onroerend erfgoed te beheren
* Te zorgen voor een kwaliteitsvolle woning voor iedereen
* De openbare financiën te beheren, met inbegrip van de organisatie van de controle
* De plaatselijke besturen te organiseren, adviseren, controleren en financieren
* Te zorgen voor een efficiënte vertegenwoordiging van de GOB bij nationale, Europese en internationale instanties, rekening houdend met de rol van Brussel als hoofdstad van Europa
* De acties van de besturen te coördineren en de besturen te ondersteunen aan de hand van een adequaat HR-beleid en een kwaliteitsvolle infrastructuur
De GOB voert de beleidsbeslissingen uit die werden genomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en door de ministers en staatssecretarissen in hun bevoegdheidsdomeinen.
Naast de gemeenschappelijke diensten die worden geleid door de secretaris-generaal en de adjunct secretaris-generaal, is de GOB opgebouwd uit andere besturen die bevoegd zijn voor specifieke materies:
* Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)
* Brussel Plaatselijke Besturen (BPB)
* Brussel Financiën en Begroting (BFB)
* Brussel Huisvesting (BH)
* Brussel Mobiliteit (BM)
Brussel Financiën en Begroting positioneert zich als de referentie en partner bij uitstek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van de Brusselse overheidsfinanciën. De versterking van de samenwerkingsverbanden en de partnerships binnen de diensten van de Regering, met de autonome bestuursinstellingen, de gedeconsolideerde instellingen, de gemeenschapscommissies en de Brusselse gemeenten is een prioriteit.
Brussel Financiën en Begroting vervult volgende opdrachten:
- De Minister van Financiën en Begroting en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bijstaan voor het uitwerken en uitvoeren van de beleidskeuzes op financieel en begrotingsvlak;
- De begroting van de gewestelijke entiteit beheren en controleren (opstellen, uitvoeren en opvolgen);
- De boekhouding beheren en de rekeningen van de gewestelijke entiteit consolideren;
- de gewestelijke thesaurie beheren;
- de gewestelijke schuld beheren: de rechtstreekse schuld en de gewaarborgde schuld beheren en de thesaurieën van de autonome bestuursinstellingen (ABI's) centraliseren;
- De financiële geschillen beheren;
- De begrotingscontrole verrichten, alsook de boekhoudkundige, de financiële en de beheerscontrole en de controle van het goede financiële beheer en waken over een effectief en efficiënt gebruik van de overheidsmiddelen;
- Expertise inzake begroting, boekhouding, financiën en controle ter beschikking stellen van de partners en de interne en externe klanten;
- Een netwerk oprichten dat gespecialiseerd is in overheidsfinanciën om deskundigheid en goede raktijken op alle bestuursniveaus (lokaal, gewestelijk, nationaal, internationaal) te bundelen;
- Wet- en regelgevende teksten opstellen, - uitwerken en aanpassen.


De betrekking is geopend in de twee taalrollen.
De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 36 van voornoemd besluit, namelijk:
1. gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.
Bovendien moeten de kandidaten, zoals vereist in artikel 442 van voornoemd besluit, zich minstens op één van de onderstaande titels en verdiensten kunnen beroepen:
- minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A hebben;
- minstens zes jaar leidinggevende ervaring hebben. Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.
Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten :
- Een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van het gestandaardiseerd cv zoals bepaald in artikel 445 § 3 van voornoemd besluit en waarvan het model werd vastgelegd door de Minister
De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een online-assessment en een elektronisch interview met de commissie, zoals bepaald door artikel 452 van voornoemd besluit.
Het online assessment bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.
Na afloop van het interview met de commissie brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:
- de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;
- de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;
- het resultaat van het assessment.
Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.
Overeenkomstig artikel 454 van voornoemd besluit duidt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

Procedure

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar "talent.brussels, secretariaat van de mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel". Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten (elke envelop moet het opschrift "kandidatuur directeur/directrice-generaal (A5) bij Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Financiën & Begroting " - "vertrouwelijk: niet openen" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: mandats@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.
De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels via onze website https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen .