Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Controleur van Bouwplaatsen (m/v/x)

Referentie: 40002039/1145905

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud

Je opdrachten:

 • Je maakt een onderscheid tussen belangrijke en bijkomstige problemen wat de bouwplaatsen betreft en komt met de sectorverantwoordelijke overeen welke elementen dienen te worden gecontroleerd, dit door je reacties aan te passen aan het specifieke karakter van de situaties (aard, duur van de bouwplaatsen, urgentie, gevaar, enz.);
 • Je stelt op basis van je controlebezoek een verslag op (dat gestaafd wordt met foto's);
 • Bij een inbreuk of inbreuken op de bepalingen uit de ordonnantie "Bouwplaatsen" stel je, in overleg met de sectorverantwoordelijke, ingebrekestellingen op;
 • Je ontvangt en behandelt alle klachten en/of verzoeken om informatie;
 • Je beheert de documenten betreffende de bouwplaatsen (controleverslagen, vergunningsaanvragen voor bouwplaatsen, opvolging van de ontvangst van de vergunningen voor bouwplaatsen, archivering van documenten voor de opvolging van bouwplaatsen, opvolging van de verwezenlijkingsplannen, enz.).

Je bent binnen de Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen (DCB) verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de bepalingen uit de ordonnantie "Bouwplaatsen" van 3 mei 2018 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook voor eventuele aanvullende maatregelen bij de uitvoering van een bouwplaats.

Binnen de Directie Onderhoud sta je in voor de controle op de goede uitvoering van de door derden verwezenlijkte bouwplaatsen voor wegmarkeringen (verticale signalisatiewerken, aanpassing van signalisatie, plaatsing van nieuwe panelen, enz.), alsook van werken aan de gewestelijke bekleding of het stadsmeubilair.

Situering binnen de organisatie

Het betreft in totaal twee vacante betrekkingen, één in de Franse taalrol en één in de Nederlandse taalrol.

De Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen (DCB) wil alle aanvragen analyseren voor de uitvoering van bouwplaatsen die in Brussel op gewest- en/of gemeentewegen moeten plaatsvinden en die van belang zijn voor de gewestelijke mobiliteit. Deze analyse omvat drie afzonderlijke luiken, met name: "Administratief", "Technisch" en "Geospatiaal", en houdt met name rekening met de leefbaarheid van de openbare weg in zijn geheel. Ter info: op het Brusselse grondgebied zijn er ieder jaar zowat 120.000 bouwplaatsen.
Daarnaast beschikt de DCB over controleurs die moeten nagaan of de bepalingen uit de ordonnantie "Bouwplaatsen" van 3 juli 2008 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten worden nageleefd, en of de eventuele aanvullende maatregelen bij de uitvoering van een bouwplaats worden gevolgd.
Tegelijk verzorgt de DCB het secretariaat van de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen, die adviezen moet uitbrengen over de aanvragen voor de uitvoering van een bouwplaats.
Bovendien volgt de directie werkgroepen op die onder andere de taak hebben de juridische teksten te moderniseren, de tool Osiris bij te werken, ... en die antwoorden formuleert op parlementaire interpellaties, op vragen van de pers en van de burger omtrent de coördinatie van de bouwplaatsen. Daarnaast verstrekt de DCB ook opleidingen rond dit thema.

De Directie Onderhoud is een van de twee directies van de Dienst MAINTAIN van Brussel Mobiliteit.
Wat de infrastructuur betreft, is deze directie verantwoordelijk voor het onderhouden van de wegen, het beheer van de groene ruimtes, de horizontale en verticale signalisatie en de installatie van kunstwerken, fonteinen en stadsmeubilair.
Op elektromechanisch vlak is de directie ook verantwoordelijk voor de installatie van apparatuur en verlichting op de wegen en in de tunnels, alsook voor de evaluatie van de technische staat van de intelligente vervoersystemen (ITS), de bewakingscamera's en de programmering van brandmeldsystemen.
De directie Onderhoud zorgt bovendien voor de leefbaarheid van het wegennet tijdens de winter door chemische smeltmiddelen te strooien.

Meer informatie vindt u op de website van Brussel Mobiliteit: https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl.

Profiel

Diploma

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen van een zesde jaar secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in artikel 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste 750 lestijden

Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden.

Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, omdat het verkrijgen van het attest verschillende weken in beslag neemt.

Indien je jouw diploma behaald hebt in een andere taal dan het Nederlands, dan dien je je taalkennis van het Nederlands te bewijzen aan de hand van het taalcertificaat Artikel 7 van Selor.

Je kan onder voorbehoud deelnemen aan de selectie indien je nog niet in bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het moment van het aanwervingsvoorstel dien je deze documenten wel in jouw bezit te hebben. Zo niet, zal de job voorgesteld worden aan de volgende in de rangschikking. Indien je in het bezit bent van een instapkaart niveau C (Selor) mag je ook deelnemen aan deze selectie.

Functionele competenties

 • Je analyseert gegevens op gerichte wijze en beoordeelt informatie kritisch;
 • Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling duidelijk en verstaanbaar uit;
 • Je behandelt en lost problemen zelfstandig op, zoekt alternatieven en zorgt voor oplossingen;
 • Je stelt je soepel op ten opzichte van veranderingen en je past je aan de veranderlijke omstandigheden en uiteenlopende situaties aan.

Een goede motivatie is ook belangrijk voor de functie en zal zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

Bijkomende vereisten voor deze functie

Je beschikt over een rijbewijs B (manuele versnellingsbak)

Niet vereist, wel een troef

Je hebt een actieve kennis van het Frans, aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt

Wij bieden

Weddeschaal: C101
Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 2.080,71

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:
• respect voor diversiteit en gelijke kansen
• een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen Kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken
• hospitalisatieverzekering
• kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
• evenementen allerhande
• sportzaal, stoelmassages, ...
• een eigen crèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:
• het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
• gratis MIVB-abonnement
• fietsvergoeding van 0,24 €/km als je met de fiets komt
• maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
• als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar
• een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
• een eindejaarspremie en vakantiegeld
Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, enz.

- … raadpleeg al onze voordelen op overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.
Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Procedure

Indien je wil deelnemen aan deze selectie, , gelieve je curriculum vitae en je motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) door te sturen naar: sprb@actiris.be vóór 29 maart 2020. Om je kandidatuur optimaal te kunnen behandelen, dien je DE FUNCTIECODE 40002039/1145905 VERPLICHT TE VERMELDEN:

De procedure verloopt als volgt:

• Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
• De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een intakegesprek bij Actiris;
• De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden bij de GOB tijdens de werkuren;
• De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen.

Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%.

De geselecteerde kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

Contact

Info procedure: Eva De Man  (Tel.: 02 800 36 77 / E-mail: edeman@gob.brussels)

Info functie: Christophe BEAUTRIX (Tel.: 0496 89 23 21/ E-mail: cbeautrix@gob.brussels)

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.