Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Deskundige inzake overheidsopdrachten NL - m/v/x (attaché A1) - via intraregionale mobiliteit en externe mobiliteit

Referentie: 40001659

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud


Je komt werken bij de directie Lokale Overheidsopdrachten en versterkt er een team van een twaalftal personen.

Je controleert de wettelijkheid van de beslissingen (en de bijlagen ervan, zoals documenten van de overheidsopdracht, analyse van de offertes, enz.) van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de meergemeentelijke politiezones, de intercommunales, de (meer)gemeentelijke vzw's en de erediensten.

Daartoe behandel je onder leiding van een functionele chef maar autonoom dossiers van verschillende plaatselijke besturen, die onderworpen zijn aan een administratief toezicht. Deze activiteit omvat een hele reeks taken, in het bijzonder de analyse van de vorm en de inhoud van de beslissingen en de bijlagen ervan, het opstellen van nota's en voorstellen van toezichthoudende maatregelen gericht aan de bevoegde overheid, alsook kennisgevingen doen aan plaatselijke overheden. Dit beheer veronderstelt ook het onderhouden van contacten met de plaatselijke diensten en personeelsleden die belast zijn met de dossiers die aan dit administratief toezicht zijn onderworpen.

Op verzoek van de betrokken partijen geef je in verband met de gunning van overheidsopdrachten en de opvolging van de uitvoering ervan tips en adviezen aan Brusselse plaatselijke besturen, en/of begeleid je ze daarbij.

Je legt mee interne databanken aan en je volgt de rechtspraak over overheidsopdrachten en aanverwante zaken op.

Je beantwoordt parlementaire vragen en je helpt bij de voorbereiding van juridische beslissingen en teksten.

Voor overheidsopdrachten en aanverwante zaken neem je deel aan thematische werkgroepen en aan de opleiding van bepaalde directieleden en/of personeelsleden van plaatselijke besturen.

Situering binnen de organisatie

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) treedt op als tussenpersoon tussen het gewest en de verschillende plaatselijke besturen op zijn grondgebied, namelijk de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, de intercommunales, de verenigingen voor het beheer van de erkende erediensten en van de georganiseerde vrijzinnigheid, de politiezones, de OCMW's, de OCMW-verenigingen en de enige Berg van Barmhartigheid van het land. `De plaatselijke besturen organiseren, controleren, financieren en adviseren, in een relatie van wederzijds vertrouwen en daarbij waken over belangrijke waarden zoals gelijke behandeling, het naleven van de regelgeving en de transparantie van de ondernomen acties´, dat is de hoofdbekommernis van BPB.

Binnen BPB is de directie Lokale Overheidsopdrachten verantwoordelijk voor de volgende procedures:

 • onderzoeken van de akten van plaatselijke besturen inzake overheidsopdrachten, d.w.z. de wettelijkheid controleren van de procedures van overheidsopdrachten die zijn gegund door de Brusselse plaatselijke besturen;
 • expertise leveren inzake overheidsopdrachten, wat het verstrekken van veel adviezen aan de Brusselse plaatselijke besturen veronderstelt;
 • alle overheidsopdrachten gunnen die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen (materiaal, informatiecampagne, enz.).

Profiel

Kennis

 • Je kent de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de bijhorende uitvoeringsbesluiten goed.

De in het vet weergegeven kennis wordt bijzonder belangrijk geacht voor de functie en weegt zwaarder door in de eindscore.
 

Functionele vaardigheden

 • Je analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch;
 • Je behandelt en verhelpt problemen op autonome wijze, zoekt alternatieven en zorgt voor oplossingen;
 • Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling duidelijk en verstaanbaar uit;
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

Motivatie en de in het vet weergegeven competentie worden bijzonder belangrijk geacht voor de functie en wegen zwaarder door in de eindscore.

Wij bieden

Weddeschaal: A101
Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 3.241.55 €

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken[1]
 • hospitalisatieverzekering
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages...
 • een eigen crèche

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • gratis MIVB-abonnement
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,24€/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden  - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.
… raadpleeg al onze voordelen op overheidsdienst.brussels/jobs/

Procedure

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
 • Brussels Instituut voor Milieubeheer;
 • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
 • Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
 • Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
 • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
 • Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
 • De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,
 • Brussel Openbaar Ambt;
 • Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
 • Brussels Planningsbureau,
 • Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 • Je bent statutair ambtenaar van rang A1.
 • Je bevindt je in dienstactiviteit
 • Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit
 • Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".
 • Externe Mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

 • de federale overheid,
 • de Gemeenschappen,
 • de andere gewesten,
 • de Franse Gemeenschapscommissie,
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 • Je bent statutair ambtenaar van rang A1.
 • Je bevindt je in dienstactiviteit
 • Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

 • naam
 • voorna(a)m(en)
 • benoemingsdatum
 • administratieve toestand
 • de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : msamson@gob.brussels ter attentie van de heer C. LAMOULINE, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel, ten laatste op 20 december 2019 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40001659.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Info procedure: Myriam Samson (msamson@gob.brussels) 02/800 36 78

Info functie: Marie-Pascale Fantuzzi (mpfantuzzi@gob.brussels) 02/800 38 31

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.