Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Attaché A1 – Statistisch analist via intraregionale en/of externe mobiliteit (m/v/x) NL of FR

Referentie: 40001698 - 40000682

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Hou je ervan "cijfers te doen spreken"? Analyseer je graag gegevens en spreekt de huisvestingsproblematiek je aan?
Dan is deze functie je op het lijf geschreven!

Binnen de directie Studies en Subsidies werk je in een team van vier personen dat verantwoordelijk is voor het Observatorium Brussel Huisvesting.

Brussel Huisvesting genereert via zijn diverse opdrachten een grote hoeveelheid gegevens: strijd tegen woningen die niet conform zijn met de Huisvestingscode, strijd tegen leegstaande woningen, toekenning van huurtoelagen, toezicht op de Sociale Verhuurkantoren (SVK's) en de opmaak van de inventaris van het woningbestand van de openbare vastgoedoperatoren.

Het Observatorium Brussel Huisvesting heeft als opdracht deze gegevens te exploiteren door ze te verzamelen, te verwerken, te analyseren en te verspreiden.

Als analist(e) werk je mee aan deze opdracht door de volgende acties uit te voeren:

Verzamelen: je contacteert de gegevensproducerende diensten en bepaalt welke gegevens relevant zijn in het kader van je opdrachten. Je volgt deze aanvragen op. 

Verwerken: je beoordeelt de kwaliteit van de verzamelde gegevens en bepaalt samen met de data manager van de dienst welke gegevens geëxploiteerd moeten worden.

Analyseren: je kiest de geschikte analysetools (tabellen, grafieken, kaarten, enz.) om de "cijfers te doen spreken". Je werpt een kritisch en analytisch oog op de resultaten die de gegevensverwerking heeft opgeleverd.

Informatieverspreiding en -verstrekking: om een breder publiek te informeren (partners, burgers), selecteer je de resultaten van je analyses en zorg je voor de vormgeving ervan (publicaties, website). In het kader van klantgericht werken beantwoord (of coördineer) je de vragen van de partners die gericht zijn aan het Observatorium Brussel Huisvesting.

Networking: je knoopt relaties aan en onderhoudt ze met de verschillende diensten van Brussel Huisvesting en met de externe partners die gegevens produceren (Perspective, Woningfonds, Citydev, gemeenten, OCMW's, enz.). Je woont informatie-, uitwisselings- en coördinatievergaderingen bij en geeft de informatie die nuttig is voor het ruimere opdrachtenkader van Brussel Huisvesting door aan je collega's.  

Sinds zijn oprichting in 2017 heeft het Observatorium Brussel Huisvesting al grote stappen gezet op het gebied van het verzamelen, verwerken, analyseren en verspreiden van informatie. Je zal het bestaande team versterken en meewerken aan de verdieping van het al verrichte werk.

Op die manier zal je meewerken aan de monitoring van het overheidsbeleid inzake huisvesting in het Brussels gewest.

Op termijn zal je ook meewerken aan de denkoefening over en de ontwikkeling van de tools en publicaties van het Observatorium Brussel Huisvesting en zal je toezien op de concretisering van een zo volledig mogelijke stand van zaken van de situatie op het vlak van huisvesting in het Brussels gewest.

Situering binnen de organisatie

Het gaat om een vacante betrekking bij de cel Studies en Observatorium Brussel Huisvesting.

De directie Studies en Subsidies bestaat uit twee cellen, namelijk de cel "Subsidies en Dotaties" en de cel "Studies en Observatorium Brussel Huisvesting".

De cel "Subsidies & Dotaties" beheert de subsidies die Brussel Huisvesting toekent. Haar voornaamste begunstigden zijn de Sociale Verhuurkantoren (SVK's), Homegrade, de verenigingen die ijveren voor integratie via huisvesting en de erkende sociale kredietmaatschappijen (gewestelijke waarborg). Ze beheert tevens de subsidies die toegekend worden in het kader van projectoproepen.

Daarnaast verzorgt ze de financiering van en de controle op de pararegionale instellingen die zich bezighouden met het huisvestingsbeleid (BGHM, Woningfonds, ...) en bereidt ze het huisvestingsbeleid voor.

De cel "Studies en Observatorium Brussel Huisvesting" lanceert en begeleidt overheidsopdrachten voor studies met betrekking tot de verschillende aspecten van het huisvestingsbeleid.

Bij het uitvoeren van zijn verschillende opdrachten genereert Brussel Huisvesting een aanzienlijke hoeveelheid gegevens. Het Observatiecentrum Brussel Huisvesting verzamelt, bundelt, analyseert en deelt alle gegevens die gegenereerd of ingezameld werden. De opdrachten van het OBH maken het mogelijk de evolutie van de huisvestingskwesties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het overheidsoptreden beter te monitoren en ook de beleidsbeslissingen beter aan te sturen. 

Profiel

Functionele vaardigheden

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.


Een goede motivatie is ook belangrijk.

Troeven

Kennis op het gebied van huisvesting wordt als een troef beschouwd.
Je zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van de tweede landstaal is bijgevolg ook een troef.


Procedure


Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke toelatingsvoorwaarden (zie hieronder). Als je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.


Toelatingsvoorwaarden 

 • Intraregionale mobiliteit


Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of een van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
 • Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel);
 • Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH);
 • Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid; 
 • Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris);
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
 • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
 • Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
 • Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;
 • Talent.brussels;
 • Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
 • Brussels Planningsbureau;
 • Brussel Preventie en Veiligheid.


Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 •  Je bent statutair ambtenaar van rang A1.
 • Je bevindt je in dienstactiviteit.
 • Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit.
 • Je hebt bij je laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".
 • Externe mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor ministeries en instellingen van openbaar nut van: 

 • de federale overheid, 
 • de gemeenschappen, 
 • de andere gewesten, 
 • de Franse Gemeenschapscommissie, 
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
 • de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
 • de instellingen van openbaar nut die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet opgenomen zijn in de bovenstaande lijst voor de intraregionale mobiliteit.


Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 • Je bent statutair ambtenaar van rang A1.
 • Je hebt bij je laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Je kandidatuur moet (verplicht) bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van je meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

 •  naam
 • voornaam/voornamen,
 • benoemingsdatum, 
 • administratieve toestand,
 • de precieze gegevens van je huidige overheidsdienst/administratie.

 
Je dient je kandidatuur in per e-mail op volgend adres: msamson@gob.brussels ter attentie van de heer C. LAMOULINE, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel, ten laatste op 25 september 2019 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40001698-40000682.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan do

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.