Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Diensthoofd Maintenance (m/v/x)

Referentie: Mandat_BM_Maintenance

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Wordt u ons nieuw “Diensthoofd Maintenance?”


Wat doet Brussel Mobiliteit?

Brussel Mobiliteit is het bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel dat de mobiliteit en de openbare werken beheert.

Onze missie: performante en veilige transportinfrastructuur en een duurzame en kwaliteitsvolle openbare ruimte ontwerpen, inrichten en beheren.

Als Diensthoofd Maintenance :
  • leidt u de dienst maintenance waarbij motivatie en resultaten centraal staan;
  • verzekert u de noodzakelijke acties voor het onderhoud van de infrastructuur en de voorzieningen nodig voor de continuïteit;
  • implementeert u instrumenten voor maintenance en asset-beheer en ontwikkelt u competenties;
  • stuurt u mee de hervorming van Brussel Mobiliteit;
  • bent u het documentatie-, advies- en kenniscentrum van het politiek bestuur en de interne en externe partners.
Deelnemingsvoorwaarden:
  • minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A hebben;
  • OF: minstens zes jaar leidinggevende ervaring hebben. Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.
Uw competenties:

• leiderschap
• zin voor initiatief
• management
• ontplooiing van medewerkers
• klantgericht
• influencer


Affiniteit of ervaring met :

• Burgerlijke bouwkunde
• Onderhoud van de openbare ruimte, kunstwerken, bijzondere technieken en ITS-voorzieningen
• Asset- en kwaliteitsmanagement
• CMMS systemen

Selectieprocedure ?

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten:

  • Een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van een gestandaardiseerd cv.
  • Een attest van goed gedrag en zeden, maximaal 6 maanden oud

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure. Dit omvat onder meer een assessmentproef en een gesprek.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar ″talent.brussels, secretariaat van de mandaten”, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel.

Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad (namelijk: 14/01/2019). De aangetekende brief moet een dubbele verzegelde envelop bevatten (elke envelop moet het opschrift ″kandidatuur directeur diensthoofd/directrice-diensthoofd onderhoud Brussel Mobiliteit″ - ″vertrouwelijk: niet openen″ vermelden).

De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: jwouters@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

De volledige functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels – 02.435.15.35 – jwouters@talent.brussels