Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Financieel controleur van de territoriale samenwerkingsprogramma’s (m/v/x)

Referentie: 40001568

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Directie Financiële Controle en Goed Financieel Beheer

De directie Financiële Controle en Goed Financieel Beheer is belast met de volgende opdrachten:

• in de hoedanigheid van toezichtsorgaan in het bijzonder de beheersrekeningen van de rekenplichtigen en van de economische en handelsattachés controleren;
• als certificeringsautoriteit de subsidies controleren die toegekend zijn in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling;
• en tot slot het goede financiële beheer controleren, met inbegrip van de controle van de gewestelijke subsidies.
In het kader van de programma's voor territoriale samenwerking is de directie ook lid van de Europese Groep van Auditoren voor de audit van de projecten die gefinancierd worden door de programma's INTERREG, URBACT, INTERACT en ESPON.
Voor meer info, surf naar :
http://financien-begroting.brussels/
 Omschrijving van de jobinhoud:

Je helpt de opdrachten ontwikkelen en uitvoeren van de cel Controle van Eerste Niveau van de Europese Territoriale Samenwerkingsprogramma's bij het bestuur Brussel Financiën en Begroting. Je functie omvat aspecten in verband met technische expertise en het beheer van technische dossiers.
 • Je zal meer concreet de volgende taken op jou nemen:
 • Je verzorgt de eerstelijnscontrole van de subsidiedossiers van begunstigden in het kader van de territoriale samenwerkingsprogramma’s ;
 • Je controleert de toegekende subsidies in overeenstemming met de gewestelijke, nationale en Europese regelgeving aan de hand van stukken en eventueel ga je ter plaatse, , en je stelt een controleverslag op;
 • Je houdt de interne en externe gegevensbanken van de directie up to date;
 • Je werkt mee aan de facturatie van de geleverde prestaties ten opzichte van de begunstigden;
 • In je controleactiviteiten dien je rekening te houden met de aanbevelingen van de Auditautoriteit;
 • Je werkt mee aan het opstellen van het jaarverslag van de controles;
 • Je werkt mee aan het opstellen en updaten van de instrumenten van de cel (methodologische handleidingen, checklists, procedures, standaardverslagen, enz.);
 • Je neemt deel aan nuttige seminars en vergaderingen;
 • Je blijft op de hoogte van de evolutie van wetgeving, materies en/of technieken in verband met de functie en integreert die in de eigen werkzaamheden;
 • Je zorgt voor de klassering van de stukken in de dossiers en maakt daarbij gebruik van gekruiste referentiëring, en je archiveert ze;
 • Je draagt bij aan de uitvoering en bijwerking van de beheersinstrumenten van de directie (referentiekader bestuur, operationeel plan, enz.).
Opgelet : De controle, de redactie van de rapporten, alsook de interactie met de projectbeheerders en de Europese autoriteiten vinden vooral plaats in het Engels.

Profiel

Kennis
 • Je beschikt over goede kennis van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 betreffende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, alsook de uitvoeringsbesluiten daarvan.
 • Je beschikt over goede kennis van het besluit van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren.
 • Je beschikt over een goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Functionele competenties
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren;
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s;
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise;
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Niet vereist, wel een troef
 • Kennis van het Office pakket: Word, Excel, Powerpoint, Access.
 • Kennis van SAP.
 • Begrotingsrecht: De begrotingsprincipes uit de OOBBC.
 • Overheids- en privéboekhouding: analyse en controle van de beheersrekeningen.
 • Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.
 • Een goede kennis van het Engels is een pluspunt.

Wij bieden

Weddeschaal: A101
Beginloon
(maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : € 3.241,55
Bijkomende voordelen:
 • 35 verlofdagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • fietspremie: 0,22 €/km
 • telewerk[1]
Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.
Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/
[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

Procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór zondag 13 januari 2019 om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie te bezorgen :
 • via onze website https://servicepublic.brussels/jobs/
 • of aan : GOB, Directie Human Resources, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.
De procedure verloopt als volgt:
 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test;
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek;
 • De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen;
 • De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden;
 • De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.
Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40001568 vermeldt.
Info procedure: Ekram El Azzouzi (Tel: 02/800 37 24 / Mail: eelazzouzi@gob.brussels)
Info functie: Abderrahmane Jaïchi (Tel: 02/204 26 45/ Mail: ajaichi@gob.brussels)